PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Společnost WELDCREW s.r.o., IČ: 08086176, sídlo Kaprova 42/14, Staré město, 110 00 Praha, provozuje e-shop na internetových stránkách weldcrew.cz. Při své činnosti společnost zpracovává osobní údaje poskytnuté kupujícím za účelem plnění smlouvy a obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a pro potřeby nezbytné komunikace mezi smluvními stranami.

Tato pravidla ochrany osobních údajů popisují způsob, jakým dochází k získávání, nakládání a dalšímu zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním a s užíváním e-shopu dostupného na internetové adrese weldcrew.cz (dále jen "e-shop"), a dále upravují základní práva a povinnosti osob v souvislosti s tímto zpracováním osobních údajů.

Vydáním pravidel ochrany osobních údajů provozovatel e-shopu plní své povinnosti vyplývající z právních předpisů týkajících se ochrany soukromí a zabezpečení osobních údajů, zejména informuje kupující o tom, proč jejich osobní údaje potřebuje, jak s nimi zachází, jaká opatření správce přijal, a na co mají kupující ve vztahu k ochraně osobních údajů právo.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů je společnost WELDCREW s.r.o, IČO 08086176, se sídlem Kaprova 42/14, Staré město, 110 00 Praha (dále jen "správce údajů").

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@weldcrew.cz., tel.: +420608737711.

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu.

4. Tato pravidla platí pro zájemce o uzavření smlouvy, smluvní strany, registrované uživatele e-shopu i pro jiné osoby, které poskytnou své osobní údaje prostřednictvím kontaktních formulářů, e-mailových kontaktů či jiných kontaktů uvedených na webových stránkách nebo poskytnou osobní údaje prostřednictvím tzv. souborů cookies (dále společně jen "kupující").

5. Zpracováváním osobních údajů se rozumí jakékoli zacházení či kontakt s osobními údaji, jako je zejména jejich zaznamenávání, shromažďování, předávání, uchovávání či jejich ničení, nebo i pouhé prohlížení. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem výkonu veškerých činností potřebných pro plnění povinností správce v souladu s těmito pravidly, smlouvou a právními předpisy.

6. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými právními předpisy českého právního řádu a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR"), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen "ZZOÚ") a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytl kupující při vyplnění kontaktních, registračních, objednávkových, platebních a fakturačních formulářů na internetových stránkách weldcrew.cz a/nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky v souladu s obchodními podmínkami, případně které správce jinak získal při plnění kupní smlouvy.

2. Správce zpracovává pouze identifikační, fakturační kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění kupní smlouvy, zejména jméno a příjemní či obchodní firmu, IČ, adresu bydliště či sídla, e-mailovou adresu, přihlašovací jméno do webového rozhraní e-shopu. Další údaje, zejména telefonní číslo, správce zpracovává pouze tehdy, pokud mu je kupující dobrovolně poskytl. Technické údaje jako např. IP adresa a tzv. cookies správce zpracovává pouze v rozsahu nezbytném pro správné fungování e-shopu.

Účel zpracování osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje za účelem objednání zboží, dodávky zboží, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami za účelem řádného splnění smlouvy. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí. Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b), c), f) a a) GDPR.

2. Správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

2.1. Za účelem registrace na webové stránce weldcrew.cz (přihlašovací údaje).

2.2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno a příjemní či obchodní firmu, IČ, adresu bydliště či sídla, e-mailovou adresu, případně telefonní číslo).

2.3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem.

2.4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

3. Některé osobní údaje správce zpracovává z důvodu oprávněného zájmu. Tím se rozumí zejména zlepšování služeb správce, nabízení služeb navazujících na dříve objednané služby.

4. Některé osobní údaje správce zpracovává za účelem plnění zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (daňové povinnosti, povinnosti součinnosti ve vztahu ke státním orgánům a orgánům veřejné správy či jiné povinnosti).

5. Pouze a výhradně s výslovným souhlasem kupujícího lze zpracovávat jeho osobní údaje také pro marketingové účely (zejména pro zasílání obchodních sdělení o službách a nabídkách nesouvisejících s dříve poskytnutými službami, a se zasílám newsletterů). Tento souhlas může kupující kdykoli odvolat.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem, nejdéle však po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu. Pokud má kupující založen uživatelský účet, zpracovává správce osobní údaje po dobu existence uživatelského účtu, nejdéle však po dobu 3 let od zrušení uživatelského účtu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

1. Správce oznamuje, že k některým osobním údajům zpracovávaným správcem mají v omezené míře přístup i třetí subjekty - subdodavatelé správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

2. Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode.cz
  • Webnode.cz, Gmail.
  • Česká pošta, s.p. (doručovací služba)
  • Zásilkovna (CZ, SK)
  • Google Analytics (analýza webových stránek) či jiné služby od Googlu.

3. Správce je povinen zajistit, aby všichni subdodavatelé dodržovali tato pravidla ochrany osobních údajů.

Práva kupujícího

1. Kupující má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, jejichž dodržování je správci uloženo právními předpisy.

2. Kupující má tato práva:

2.1. Právo na přístup ke svým osobním údajům.

2.2. Právo na opravu osobních údajů.

2.3. Právo na vymazání osobních údajů.

2.4. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

2.5. Právo na přenositelnost údajů.

2.6. Právo odvolat případný souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@weldcrew.cz.

2.7. Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů s ohledem na charakter a citlivost zpracovávaných osobních údajů zákazníků.

2. Správce zejména přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby a subdodavatelé, kteří jsou povinny udržovat osobní údaje důvěrné a nesmí je používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny výše v těchto pravidlech.

4. Správce je povinen kupujícím ohlásit porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co porušení zjistí. Ohlášení musí obsahovat přinejmenším informace stanovené v čl. 33 odst. 3 GDPR.

Závěrečná ustanovení

1. S těmito pravidly je správce povinen subjekt údajů seznámit, což učiní jejich zveřejněním na webové stránce weldcrew.cz.

2. Odesláním objednávky, dokončením registrace či "odkliknutím" souhlasu s těmito pravidly uvedeného na webové stránce weldcrew.cz kupující potvrzuje, že byl obeznámený s pravidly ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

3. Správce je oprávněný tato pravidla ochrany soukromí kdykoliv změnit. Novou verzi pravidel je povinný v přiměřené době před nabytím účinnosti změn zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 30.4.2020