OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti WELDCREW s.r.o., se sídlem, Kaprová 42/14, Praha - Staré Město, IČ 08086176, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 312787, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese weldcrew.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti WELDCREW s.r.o., se sídlem Kaprová 42/14, Praha - Staré Město, IČ: 08086176 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 312787, (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese weldcrew.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změnu či doplnění obchodních podmínek je prodávající povinen oznámit vhodným způsobem (prostřednictvím uživatelského účtu nebo e-mailem) kupujícímu bez zbytečného odkladu.

1.5. Prodávající je vlastníkem slovní ochranné známky "weldcrew" zapsané v rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Veškeré zboží vyráběné a prodávané prodávajícím je chráněno touto ochrannou známkou. Neoprávněným užíváním zboží chráněného ochranou známkou může dojít ke spáchání protiprávního jednání.

1.6. Kupující, který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je spotřebitelem. Na smluvní vztahy prodávajícího a kupujícího - spotřebitele se mimo jiná ustanovení těchto obchodních podmínek navíc uplatní ta ustanovení, která výslovně hovoří o kupujícím - spotřebiteli.

2. Uživatelský účet (nyní neaktivní)

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci je kupujícímu umožněno seznámit se zněním těchto obchodních podmínek. Kupující je povinen se se zněním obchodním podmínek seznámit. Dokončením registrace kupující vyjadřuje souhlas se zněním obchodním podmínek.

2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si kupující při registraci zvolí. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami způsobené vyzrazením přístupových informací.

2.5. Uživatelský účet a údaje v něm uvedené jsou neveřejné. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího uvedené při registraci a uvedené v uživatelském účtu v souladu s pravidly ochrany soukromí, které jsou dostupné na webových stránkách prodávajícího, a se kterými byl kupující seznámen.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá (tj. po tuto dobu nebyla z uživatelského účtu provedena objednávka), či v případě, kdy kupující podstatným způsobem poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako "objednávka").

3.5. Pokud je zboží objednáváno bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu, uvede kupující v objednávkovém formuláři své kontaktní údaje, zejména jméno a příjmení, datum narození a adresu pro dodání zboží.

3.6. Objednávkový formulář obsahuje znění těchto obchodních podmínek, případně internetový odkaz na webovou stránku, kde jsou tyto obchodní podmínky dostupné. Kupující je povinen se se zněním obchodním podmínek seznámit. Dokončením objednávky vyjadřuje kupující souhlas se zněním obchodním podmínek.

3.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku". Odeslaná objednávka je závazná. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí e-mailem, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "e-mailová adresa kupujícího").

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Potvrdí-li prodávající objednávku kupujícího pouze částečně nebo učiní-li jiné změny, výhrady, dodatky či omezení objednávky, považuje se tato změněná objednávka za nový návrh na uzavření smlouvy, který musí být znovu potvrzen kupujícím.

3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu e-mailem, a to na e-mailovou adresu kupujícího. Doručením akceptace objednávky kupujícímu dochází k uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.Uzavřením smlouvy vstupující v účinnost též tyto obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí smlouvy.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Ceny zboží uvedené u jednotlivého zboží ve webovém rozhraní obchodu jsou konečné, včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, s výjimkou nákladů uvedených v bodě 4.3. těchto obchodních podmínek. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, leda by se jednalo o zjevnou chybu v psaní nebo cenu zjevně nepřiměřeně nízkou

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2301621491/2010, vedený u FioBank, a.s. (dále jen "účet prodávajícího");

- bezhotovostně platební kartou.

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. Prodávající s kupujícím se mohou domluvit na povinnosti uhradit předem zálohu či jinou obdobnou platbu. V takovém případě je dohodnuta i splatnost zálohy a splatnost doplatku. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.7. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.5. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Ve smlouvě či uvedením splatnosti na faktuře mohou smluvní strany sjednat splatnost kupní ceny odlišně.

4.6. Neobdrží-li prodávající úhradu kupní ceny do 1 měsíce od uzavření smlouvy, je oprávněn objednávku stornovat. Kupující je v takovém případě povinen prodávajícímu uhradit náklady spojené s vyřizováním a přípravou objednávky. V případě, že smluvní strany sjednají dobu splatnosti kupní ceny delší než 1 měsíc, počíná běžet lhůta podle tohoto článku od uplynutí doby splatnosti.

4.6. V případě bezhotovostní platby převodem, je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7. Kupující je povinen uhradit kupní cenu předem. Dokud není splněn závazek kupujícího uhradit kupní cenu, nebude zboží prodávajícím předáno dopravci k přepravě. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Smluvní strany si v písemné smlouvě mohou sjednat jiné platební podmínky.

4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající WELDCREW s.r.o. není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího.

4.10. Prodávající si vyhrazuje vlastnického právo ke zboží, které je předmětem kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující - spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.2. Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.3. V případech, kdy má kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.4. Kupující (i jiný, než spotřebitel) i prodávající může komě výše uvedeného od smlouvy odstoupit se zákonem vymezených důvodů, zejména dojde-li k podstatnému porušení kupní smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména prodlení s úhradou kupní ceny delší než 1 měsíc po splatnosti, prodlení s dodáním zboží delší než 1 měsíc, nebo dodání zjevně vadného zboží v rozporu se smlouvou.

5.5. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob nebo z důvodů vyšší moci dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

5.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů jejího podstatného porušení ze strany kupujícího, je kupující povinen prodávajícímu uhradit účelně vynaložené náklady spojené s vyřizováním a přípravou objednávky a částečným plněním smlouvy.

5.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.8. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.9. Případný nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.10. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na e-mailovou adresu prodávajícího info@weldcrew.cz.

5.11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti, a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Místem plnění je sídlo kupujícího nebo adresa dodání uvedená v objednávce. Za dodání zboží se považuje jeho předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího, není-li stranami dohodnuto jinak.

6.2. Při objednávání zboží je kupující povinen zvolit způsob dopravy zboží a uvést adresu, na kterou má být zboží dodání.

6.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nebezpečí škody na zboží k takto dodanému zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho předání prvnímu dopravci k přepravě.

6.5. Prodávající je zavázán dodat zboží kupujícímu, které je předmětem kupní smlouvy, v přiměřené lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Lhůty pro dodání uvedené ve webovém rozhraní obchodu u jednotlivého zboží jsou pouze orientační, jelikož dodání je závislé na lhůtách zvoleného dopravce.

6.6.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, případně může takové zboží převzít s výhradou. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je-li kupující spotřebitelem.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Kupující je povinen prohlédnout zboží (správnost, úplnost, poškození obalu) při převzetí zboží od dopravce. Zjevná vady, zejména poškození obalu či jiné zjevné poškození zboží, musí být vytknuty již při převzetí zboží, vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány.

7.5. Zjistí-li kupující po rozbalení a prohlédnutí zboží, že zboží má vady a je dodáno v rozporu se smlouvou, je povinen vady neprodleně reklamovat. Reklamací se rozumí oznámení, vytknutí a popis vad zboží. Kupující může zboží reklamovat dopisem zaslaným na adresu prodávajícího, e-mailem zaslaným na adresu info@weldcrew.cz, nebo po předchozí dohodě osobně na adrese provozovny nebo sídla prodávajícího.

7.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později.Právo kupujícího založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití, ani za vady vzniklé nevhodným či neobvyklým používání zboží.

7.7. V případě výskytu vady má kupující tato práva z vadného plnění:

7.6.1. požadovat výměnu za nové zboží,

7.6.2. požadovat opravu zboží, pokud je to možné,

7.6.3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

7.6.4. odstoupit od smlouvy.

7.8. Kupující má právo odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce pouze tehdy má-li zboží podstatnou vadu, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě nebo při větším počtu vad zboží.

7.9. Volba nároku podle čl. 7.7. je na kupujícím. Kupující sdělí prodávajícímu, jaký nárok si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

7.10. Reklamuje-li zboží kupující-spotřebitel, je prodávající povinen postupovat v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, zejména vyřídit reklamaci do 30 dnů od jejího uplatnění. Jinak prodávající vyřizuje reklamaci v nezbytně nutné lhůtě s přihlédnutím k závažnosti a rozsahu reklamovaných vad. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit, prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.2. Vyřizování stížností kupujících - spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailu na adresu info@weldcrew.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na e-mail kupujícího.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající vydáním zvláštního dokumentu - podmínek ochrany soukromí. Tento dokument prodávající zveřejnil na svých webových stránkách.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující může souhlasit se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a se zasíláním obchodních sdělení na e-mail kupujícího. Bez souhlasu kupujícího není možné výše uvedeného informace na e-mail kupujícího zasílat. Souhlas se zasíláním může kupující udělit při registraci, ve svém uživatelském účtu, v objednávkovém formuláři, případně výslovný souhlas zaslat na e-mailovou adresu prodávajícího. Souhlas může kupující kdykoli odvolat.

10.2. Kupující je seznámen s tím, že při používání webového rozhraní obchodu dochází k ukládání tzv. cookies na jeho počítač, jež je nezbytné pro řádné technické fungování webových stránek. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat v nastavení svého internetového prohlížeče.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na e-mail kupujícího, který kupující uvede při registraci nebo v objednávkovém formuláři.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. V případě vzniku sporu vyplývajícího z této smlouvy se kupující a prodávající zavazují řešit tento spor přednostně smírnou cestou. Nedojde-li po vzájemných jednáních k vyřešení sporu, bude předložen tento spor k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu.

12.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a že spory budou řešeny a rozhodovány před příslušnými obecnými soudy České republiky podle českého procesního práva.

12.3. Volbou práva a volba sudiště dle čl. 12.2. obchodních podmínek není kupující - spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I bis).

12.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitel, se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitel, se řídí těmito obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

12.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

12.7. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné ke dni 30. 4. 2020.

12.8. Kontaktní údaje prodávajícího:

  • adresa pro doručování: Kaprová 42/14, Praha - Staré Město
  • e-mail: info@weldcrew.cz
  • telefon: +42060873771

V Praze dne 30.4.2020ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát (prodávající):

WELDCREW s.r.o., IČ 08086176

Kaprova 42/14, Praha - Staré Město

info@weldcrew.cz

Vážení,

tímto Vám oznamuji, že v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstupuji od kupní smlouvy týkající se nákupu zboží, kterou jsem s Vámi uzavřel prostřednictvím e-shopu na internetové adrese www.weldcrew.cz.

Číslo objednávky (faktury) ............................... (doplňte číslo objednávky).

Zboží jsem zakoupil dne ............................... (doplňte datum zakoupení zboží).

Zboží mi bylo doručeno dne ............................... (doplňte datum doručení zboží).

Specifikace zakoupeného zboží: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (uveďte informace o zakoupeném zboží, popř. můžete uvést i důvod odstoupení od smlouvy)

Prohlašuji, že Vám uvedené zboží bez zbytečného odkladu vrátím a zároveň Vás žádám o vrácení kupní ceny ve výši ........................ Kč (doplňte kupní cenu uvedenou na objednávce), a to bezhotovostním převodem na bankovní účet, ze kterého byla kupní cena uhrazena.

Spotřebitel (kupující):

Jméno: .......................................................

Adresa: .......................................................

E-mail/telefonní číslo: .......................................................

Datum Podpis (pouze pokud odstoupení zasíláte poštou)

................................ ................................

Upozornění:

Při odstoupení od smlouvy je třeba přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží. Při zasílání zboží je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení a ke zboží přiložit tento vyplněný formulář. Kupující je povinen zaslat zboží vždy v původním stavu a kompletní, včetně dodaného příslušenství.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny prodávajícího na ulici Kaprova 42/14, Praha - Staré Město či na e-mailovou adresu prodávajícího info@weldcrew.cz.

Zboží je možné odeslat pouze na adresu provozovny prodávajícího na ulici Kaprova 42/14, Praha - Staré Město, případně je možné vrátit na tomto místě zboží osobně.REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Prodávající:

WELDCREW s.r.o., IČ 08086176

Kaprova 42/14, Praha - Staré Město

info@weldcrew.cz

Kupující:

Jméno/Název a IČ: .......................................................

Adresa: .......................................................

E-mail/telefonní číslo: .......................................................

Informace o objednaném zboží a důvod reklamace:

Číslo objednávky (faktury): ..............................................

Datum objednání zboží: .......................................................

Datum doručení zboží: .......................................................

Specifikace reklamovaného zboží: .............................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (uveďte informace o objednávce a zakoupeném zboží, množství, vlastnosti apod.)

Důvod reklamace: Bylo doručeno neobjednané zboží

Bylo doručeno jiné množství zboží

Zboží nemá sjednané vlastnosti

Zboží bylo zničeno během doručení

Jiný důvod: .................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

(zakroužkujte důvod reklamace, případně specifikujte jiný důvod)

Podrobný popis vady/vad zboží: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... (uveďte přesný a podrobný popis reklamované vady/vad)

Návrh způsobu řešení reklamace: Oprava

Výměna zboží

Sleva z kupní ceny

Odstoupení od smlouvy

(zakroužkujte navrhovaný způsob řešení reklamace v souladu s obchodními podmínkami)

Žádám Vás tímto o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením data uplatnění reklamace, obsahu reklamace a zvoleného návrhu řešení.

Žádám Vás také o následné vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Datum Podpis (pouze pokud odstoupení zasíláte poštou)

................................ ................................

Upozornění:

Při uplatňování reklamace je třeba přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží. Při zasílání zboží je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení a ke zboží přiložit tento vyplněný reklamační protokol. Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní, včetně dodaného příslušenství.

Zboží k reklamaci je možné odeslat pouze na adresu provozovny prodávajícího na ulici Kaprova 42/14, Praha - Staré Město, případně je možné zboží k reklamaci na tomto místě předat osobně.